Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi dne 14. 3. 2022:

 1. Rada doporučila Zastupitelstvu města rozšířit program 20. zasedání zastupitelstva o  zprávu „Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňany“.
 2. Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé ho rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek“ z důvodů administrativní chyby způsobené dodavatelem služeb výběrového řízení. Rada schválila její opětovné vypsání.
 3. V různém Rada:
  1. stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr. 

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 122. schůzi dne 7. 3. 2022:

 1. Rada města schválila zahraniční pracovní cestu Ing. Šťastného, Ing. Steklého, Mgr. Chalupníka a Málkové do Švýcarska za účelem návštěvy partnerské obce Freienstein.
  1. V polovině května. Je to na otočku od pátku do neděle, cesta byla již dlouhodobě plánována, ale kvůli pandemii 2 roky odložena, nyní se švýcarská strana ozvala, zda přijedeme v rámci partnerství měst.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 122. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 121. schůzi dne 28. 2. 2022:

 1. Na  základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na  rekonstrukci bytu č. 15 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 226 405 Kč bez DPH.
 2. Rada města schválila poskytnutí věcného daru (nákup trvanlivých potravin a konzerv) do výše 10 000 Kč předané ho prostřednictvím Krajského skladu humanitární pomoci na Ukrajinu.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 121. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi dne 21. 2. 2022

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2022 pro město Slatiňany.
 2. Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 3. Došlo ke schválení závazných ukazate lů pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).
 4. Rada schválila ceník vstupného na plovárnu na sezonu 2022. Ceny zůstaly stejné jako v roce 2021,

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 120. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi dne 7. 2. 2022

 1. Byla schválena výzva na  zadání veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Pořízení nových webových stránek“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufi nancované z  prostředků EU). Výsledkem budou nové webové stránky v  grafické podobě nového vizuálního stylu. Kromě nové grafiky, struktury a současného obsahu budou stránky navíc mít zvukové záznamy jednání Zastupitelstva, rozklikávací rozpočet,

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022

 1. Rada města vzala na vědomí informaci o  stavu požární ochrany ve  městě za  rok 2021 (viz. článek Ozvěny leden 2022).
 2. Rada schválila Výroční zprávu za  rok 2021 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k  informacím – celkem 4 podané žádosti.
 3. Souhlasila s termínem konání 10. Městského plesu, který byl stanoven na sobotu 28.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 118. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi dne 10. 1. 2022

 1. Rada schválila nastavení limitu na dotace z rozpočtu města (500 000 Kč) pro organizace a spolky – z čehož 445 000Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace, 15 000Kč na poháry a čestné ceny se znakem města a 40 000 Kč je rezerva pro případné dodatečné žádosti.
 2. Nařízení vlády ze dne 10. listopadu 2021, podle kterého Rada města schválila 20.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 117. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Školní jídelny pro rok 2018.
 2. Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihovny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.
 3. Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané dotace v roce 2018.
 4. Byla schválena aktualizace vnitřní směrnice o rozpočtu města. Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvosloví a poviností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Mateřské školy pro rok 2018
 2. Rada vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Slatiňany
 3. Rada vzala na vědomí inventarizaci a dendrologický průzkum vybraných stromů
 4. Byly pronajaty ředměty od NPÚ pro muzeum Švýcárna (především obrazového charatkteru) v roční výšši 6 tis bez DPH
 5. Bylo schváleno půlroční prodloužení smlouvy o nájmu městkého bytu na Starém náměstí občanovi města
 6. Byl schválen dodatek v hodnotě 99 tis vč.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018

Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 19. 11. 2018

 1. Hospodaření příspěvkových organizací za 1-9/2018
 2. Memorandum o spolupráci „Síť zemědělských muzeí“
 3. Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem Slatiňany (za mimořádné splnění pracovních úkolů na návrh gesčního radního ředitelům příspěvkových organizací)
 4. Inventarizaci majetku města za rok 2018
 5. Zřízení komise pro životní prostředí (byl projednán návrh Sedmy na zřízení komise pro životní prostředí, kdy se Rada rozhodla doporučit Zastupitelstvu města její zřízení v podobě výboru)
 6. 24.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 19. 11. 2018

Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 11. 2018

 1. Kácení suchých dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany
 2. Kácení 51 kusů stromů v havarijním stavu v aleji Kaštanka ve Slatiňanech (více ve vydání prosincových Ozvěn)
 3. Pověření starosty ke schvalování přijímání darů pro příspěvkové organizace do výše 20 000,-Kč
 4. 23. Rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 5. Různé: Rada schválila žádost kastelána o výměnu 4 lamp umístěných v zámeckém parku ve vlastnictví města.

Pokračovat ve čteníRada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 11. 2018