Místostarosta k velkým investičním akcím na rok 2019

V rámci rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy v Radě města mně byla gesčně svěřena investiční problematika,  potřeby a záměry města, dotace EU a další dotační tituly a zároveň jsem se stal zástupcem města při stavebních řízeních. Na základě uzavřené koaliční smlouvy byly stanoveny v nadcházejícím volebním období klíčové investice zejména do oblasti školství, oprav a rekonstrukce chodníků a silnic, obnova a rozšiřování veřejného osvětlení, přípravy a vybudování kanalizace v Kunčí, aj. (více viz.koaliční smlouva).

Rada města navrhla pro rok 2019 a následně Zastupitelstvo města schválilo několik větších investičních akcí v rámci rozpočtu na rok 2019:

  • Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech: jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení za účelem osvětlení místní komunikace, kde je naplánováno umístit 32 nových světelných míst (sloupů s osvětlovacími tělesy). Stavba se týká místní komunikace na Starém náměstí, v ulici Raisova a Šmeralova. Veřejné osvětlení je navrženo s ohledem na minimalizaci ztrát el. energie ve vedení a jsou navržena svítidla s úspornými LED zdroji světla. Provoz veřejného osvětlení nebude produkovat světelný smog, vibrace, hluk, atd. V současné době je hotová projektová dokumentace a vydáno povolení.
  • Stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany: jedná se o stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany, včetně nového parkovacího objektu pro osobní automobil, zpevněných ploch, části oplocení a přeložky stožáru veřejného osvětlení. Novostavba nového parkovacího objektu se sedlovou střechou má mít rozměrech 9,25×4,50 a bude mít 1 stání pro osobní automobil personálu domova s pečovatelskou službou a přístřešek pro posezení. V rámci stavby budou provedeny demoliční práce zbourání stávající garáže.
  • Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádě: jedná se o rekonstrukci místní komunikace ve Škrovádě ve Slatiňanech. Stavba je umístěna podél řeky Chrudimky mezi rodinnými domy. Účelem stavby je zlepšení dopravní obslužnosti rodinných domů a zlepšení odvodnění, které je při dešti nedostatečné. Stavba je navržena v rozsahu stávající komunikace bez nároků na významnou změnu prostorového uspořádání. Je zpracována dokumentace a požádáno o povolení. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků z EU na základě výzvy MMR s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.
  • Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech: jedná se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod a odnosu vrchních si spodních vrstev konstrukce stezky. Oprava komunikace bude vycházet ze stávajícího stavu. Nejsou navrženy žádné prostorové či kompoziční změny. Technické řešení vychází ze současného stavu stavby a jejího účelu. Komunikace bude celoplošně doplněná o chybějící vrstvu zhutněného kameniva, u části komunikace bude stávající asfaltový povrch opravený novou vrstvou asfaltobetonu. Z důvodu stabilizace vozovky budou v komunikaci provedeny příčné pasy z kamenného základového zdiva. V současné době je zpracována projektové dokumentace a vydáno povolení.
  • Vodovodní přípojka pro Švýcárnu: účelem stavby je zásobit Švýcárnu dostatečným množstvím pitné vody z vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající vodovodní řád u vodojemu Slatiňan. Celková délka plánované vodovodní přípojky činí 320 m. Současné zásobování Švýcárny vodou ze stávající studny je nedostatečné zejména v období sucha, kdy pro provoz objektu není zajištěn dostatek vody. Je zpracována projektová dokumentace a požádáno o povolení.
  • Výměna okenních výplní na ZŠ: záměrem je provedení výměny dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M. Za tímto účelem Rada města vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky. V souvislosti s plánovaným vypsáním nového dotačního titulu v rámci OPŽP Rada města pověřila ředitele školy nechat zpracovat energetický audit za účelem možnosti podání žádosti o čerpání finančních prostředků z EU. V současné době je posuzována možnost podání žádost a získání finančních prostředků EU na základě plánované výzvy s cílem ušetřit prostředky z rozpočtu města.
  • etapa opravy elektroinstalace MŠ: v souladu s prioritami obsažené v koaliční smlouvě a na základě revizní zprávy bude v příštím roce provedena I. etapa opravy elektroinstalace v MŠ, kdy v roce 2020 je plánována II. etapa. Akcí je pověřena ředitelka školy za úzké součinnosti městského úřadu Slatiňany.
  • Oprava lávky ve Škrovádě: cílem akce je provedení nového nátěru a opravy železné konstrukce lávky
  • Oprava chodníku Medunova-II.etapa: cílem je provedení opravy dožilého povrchu chodníku

V rámci svěřené gesce a v souladu s naším volebním programem budou všechny uvedené velké investiční záměry (a případně další) včetně jejich stručného popisu, situačních výkresů, příp. vizualizací zveřejňovány na příslušném internetovém odkazu webových stránek města Slatiňan. V tuto chvíli je již zřízen na webových stránkách města pod názvem „Městský úřad“ nový webový odkaz „Investiční záměry“, kde jsou nyní zveřejněny situační výkresy tří větších akcí a to „Oprava místní komunikace ve Škrovádě“, „Stavební úpravy před vstupem do DPS“ a „Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech “(http://www.slatinany.cz/projekty.php). V nejbližších dnech budou tyto akce doplněny i o stručný popis.

Po novém roce budou postupně přidány další velké plánované investiční záměry včetně jejich stručného popisu a situačních výkresů.

Cílem nově zřízeného internetového odkazu je nejen informovat občany o schválených akcích na rok 2019 a dalším postupu realizace, ale také umožnit jim, aby mohli vyjádřit svůj názor, a sdělit tak své případné připomínky či náměty. Za účelem větší přehlednosti a možnosti vyjádřit svůj názor bude ještě nově zřízený odkaz dále upravován.  Zároveň ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí je mým záměrem významné plánované investiční akce předem projednávat přímo s občany na radnici, případně v místních částech města, kterých se daná akce týká.

V průběhu roku 2019 chceme postupně zveřejňovat též připravované situační výkresy a popisy velkých záměrů, které by se měly stavebně realizovat až v roce 2020 s cílem umožnit občanům vyjádřit svůj názor před finálním dokončením projektových dokumentací staveb.

Budeme rádi za každý konstruktivní a smysluplný podnět a názor občanů. Funkci místostarosty beru jako službu pro občany města, proto jsem občanům k dispozici na MěÚ Slatiňany každé pondělí (vyjma dnů jednání Rady města a Zastupitelstva) a středu od 15:00-17:00. Od 1. 1. 2019 s prodloužením úředních hodin, každé pondělí do 18:00 hodin (telefonní kontakt: 724 652 041, e-mail: s.stastny@slatinany.cz, stastny.slatinany@seznam.cz).

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.